20101231

Obowiązki członka spółdzielni posiadającego mieszkanie lokatorskie

Członek spółdzielni, któremu przysługuje lokatorskie pr. do lokalu, może wystąpić do spółdzielni o przekształcenie przysługującego jemu (małżonkom) prawa w pr. odrębnej własności lokalu.

Warunkiem przewłaszczenia będzie:

  1. złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie;
  2. spłata przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni związanych z budową (w tym części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami);
  3. spłata przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku;
  4. spłata przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów na remonty nieruchomości, w której znajduje się lokal;
  5. spłata zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz z tytułu innych zobowiązań spółdzielni;
  6. wpłata różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną według aktualnej wartości rynkowej lokalu wartością wkładu mieszkaniowego wniesionego przez członka – wpływy z tego tytułu spółdzielnia przeznacza na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.

(Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.)

Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

Zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego, o którym mowa wyżej, jest dochodem członka niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Przeniesienie własności lokalu następuje w drodze umowy zawartej miedzy spółdzielnią a członkiem w formie aktu notarialnego. Art. 12 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim pomija możliwość uregulowania w statucie korzystniejszych dla członków spółdzielni mieszkaniowej zasad rozliczeń z tytułu nabycia własności lokalu, jest niezgodny z art. 32 Konstytucji (równość wobec prawa).( wyrok TK z 2005-04-20 K 42/02)

Koszt określenia wartości rynkowej lokalu koniecznej do określenia wysokości dopłaty, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, , koszty sądowe założenia i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni.

Żądanie jednego z małżonków przeniesienia własności zajmowanego wspólnie (wspólnego) lokalu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Do dokonania takiej czynności potrzebna jest zgoda drugiego z małżonków. Prawo żądania przewłaszczenia przysługuje także obojgu byłym małżonkom po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa albo jednemu z nich po śmierci drugiego.

W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa, na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości.

Uchwała powinna określać m. in.

  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu;
  • oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje pr. żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali;
  • przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz uzupełnienia wkładów

Jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (24.04.2001 r.) spółdzielnia nie podejmie powyższych czynności sąd na wniosek członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu zgodnie z przepisami ustawy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 36 (po nabyciu przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych, na których wybudowano te budynki), pr. żądania przeniesienia na niego własności lokalu należącego przed tym dniem do spółdzielni, orzeknie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.